Zoek op inhoud

Er zijn 97 resultaten gevonden.

Do krijst fan my in hoed.

Do krijst fan my in hoed.(It is in nuverenien, sa’n huodsje hat gjinien).Wat tinksto sit deryn?In gleske reade wyn?In apel...

Swarte kat, skilige knyn

Swarte kat, skilige knyn bern, de datum stiet deryn. Troch Diet Huber(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)

Sudewyntsje westewyn

Sudewyntsje westewyn sjoch, de datum stiet deryn. Troch Diet Huber(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)

Sjoch myn leave pop,

Sjoch myn leave pop,de datum stiet derop! Troch Diet Huber(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)

Hynke hynke hop,

Hynke hynke hop, de datum stiet derop! Troch Diet Huber(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)

Beantsjes út it sop

Beantsjes út it sop de datum stiet derop. Troch Diet Huber(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)

twa lytse michjes

Twa lytse michjesdûnsen yn it sintsje,gûnzedûns, dûnsegûns, do bist myn freondintsje. Twa lytse spintsjes rôpen ût harren reachjes wei:‘Weveno, wevenei,...

Twa warbere hannen,

Twa warbere hannen,in holle klear,twa heldere eagen,in herte tear,in bulte sinne,in bytsje skaad,dat winskje ik dy taop dyn libbenspaad. Troch...

Yn it lân stiet in raketsje

Yn it lân stiet in raketsjemei in klaverfjouwerbledsje, mei in roaske fan flewiel en mei blomkes blau en giel. En...

Op dit lytse albumblêd

Op dit lytse albumblêdwol ‘k allinne skriuwe:Lit, wat ek feroarje mei,ús freonskip altyd bliuwe! Troch W. Dykstra-Talsma(Ut: “Albumferskes”, Ljouwert 1962)